„Pracujący rodzice” – program specjalny Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie realizuje od czerwca br. program specjalny obejmujący wsparciem bezrobotnych rodziców posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat, w szczególności, spośród tej grupy osoby samotnie wychowujące dzieci, długotrwale bezrobotne i osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Formy wsparcia realizowane w ramach programu:

1) poradnictwo zawodowe, w ramach którego m.in. nastąpi ustalenie indywidualnej ścieżki uczestnictwa w programie poprzez opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
2) pośrednictwo pracy w celu udzielania pomocy bezrobotnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
3) organizacja staży,
4) indywidualne szkolenia zawodowe,
5) refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
6) przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Dodatkowo w ramach programu specjalnego pn. „Pracujący rodzice” zawarto specyficzne elementy wspierające zatrudnienie – polegające na finansowaniu z Funduszu Pracy racjonalnych wydatków innych niż usługi i instrumenty rynku pracy, niezbędne do realizacji działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników programu specjalnego, adekwatnych do uwarunkowań lokalnego rynku pracy.

W ramach specyficznych elementów wspierających zatrudnienie przewidziano:

1) dodatkowe środki finansowe w wysokości 2 000 PLN na częściowe sfinansowanie opieki nad dzieckiem,
2) dodatkowe środki finansowe do wysokości 600 PLN na sfinansowanie dojazdu do pracy/na staż,
3) dodatkowe środki finansowe do wysokości 500 PLN na częściowe sfinansowanie dojazdu na szkolenia lub/i pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie odbywanego szkolenia.

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym „Pracujący rodzice”

Rekrutacja do programu odbywa się na bieżąco przez cały okres realizacji projektu, do wyczerpania środków finansowych.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących programu należy kontaktować się z doradcami zawodowymi pod numerem tel. (14) 688 23 50, -51 lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie (Wydział Poradnictwa Zawodowego i Promocji – parter, pok. 9).

Program specjalny „Pracujący rodzice” jest realizowany w ramach przyznanych dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie programów specjalnych w 2013 r.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie http://www.up.tarnow.pl